Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser

OBS: Læs Pasningsaftalen grundigt og udfyld den kun efter aftale med børnepasseren i den private pasningsordning.

Opskrivningsgebyr:

 • Gebyret er for opskrivning med opstart i 2019 3.450 kr. Gerbyret mistes med mindre aftalen opsiges i tide efter gældende regler. Ved opstart som planlagt trækkes gebyret fra den første måneds betaling. Gebyret svarer til den første måneds forældrebetalingsdel ud af den samlede takst. Gebyret indbetales på opskrivningsdagen på konto:____________________

Fortrydelsesfrist:

 • Efter underskrift er der 8 dages fortrydelsesfrist. Efter den 8. dag er kontrakten bindende for alle underskrivende parter. Ex. Underskrives kontrakten en fredag, så kan underskrevne kontrakt fortrydes til og med den efterfølgende fredag kl. 24.00 ved skriftlig henvendelse på mail til privatpasning@gmail.com. Dette gælder både for forældre og børnepasseren. Opskrivningsgebyr tilbagebetales ved overholdelse af fristen.
 • Ved tidligere Pasningsaftale i denne private pasningsordning vedr. samme barn, så frafalder fortrydelsesfristen.

Kontraktens gyldighed:

 • At denne kontrakt kun er gyldig, hvis der er en ledig plads til det ønskede tidspunkt.
 • Denne kontrakt udarbejdes kun når børnepasseren formodes at have en ledig plads.
 • Er der ikke en ledig plads, som forventet, så annulleres kontrakten af børnepasseren og det fulde opskrivningsgebyr tilbagebetales til forældrene.
 • Er der ledig plads til det ønskede tidspunkt, så er kontrakten bindende for alle underskrivende parter.
 • Kontrakten annulleres, hvis kommunen ikke godkender tilskuddet og den børnepasser, som skal passe barnet angivet i denne kontrakt. 

Opsigelsesfrist og metode:

 • Denne kontrakt kan til enhver tid opsiges skriftligt og underskrevet gensidigt af forældre og den selvstændige børnepasser. Varsel ved opsigelse er minimum løbende måned plus 3 måneder. Kopi af opsigelse med forældres og den private børnepassers underskrift sendes til kommunen af den private børnepasser. Dette skal ske straks efter opsigelsen.
 • Det er forældrenes pligt selv, at meddele kommunen, at der ikke skal modtages tilskud fra den dag pladsen er opsagt fra.
 • At der i opsigelsesperioden skal betales den fulde takst, uanset om pladsen benyttes. Dette er lovpligtigt for forældrene.
 • Opsiges der før pladsen benyttes, så betales fuld takst i opsigelsesperioden fra barnets anførte startdato i den private pasningsordning. Fuld takst er forældrebetaling og tilskud.
 • Opsiges der mere end 3 fulde måned før barnets opstartsdato anført i kontrakten, så betales det fulde opskrivningsgebyr tilbage.
 • Pladsen kan ikke opsiges til udgangen af maj eller udgangen af november, da udbetalingerne i juni og december er børnepassers feriepenge, som forældrene har pligt til at betale. Eneste undtagelse er, hvis barnets 3 års fødselsdag ligger i en af de pågældende måneder, så kan der opsiges til den sidste dag i måneden op til de pågældende måneder.
 • Opsigelse skal afleveres personligt og underskrives af både forældre og den selvstændige børnepasser for at være gyldig. Dette skal ske i den måned der ønskes opsigelse i. Derfor gør det ikke i sidste øjeblik, hvor det kan være svært at få fat i børnepasseren.
 • Opsigelser modtages og underskrives kun i denne private pasningsordnings åbningstid. Der modtages ikke opsigelser i fx weekender eller ferier.
 • Når du ønsker at opsige pladsen inden Pasningsaftalen udløber, så få altid en snak med din børnepasser om hvorfor.
 • Brug kun opsigelsesdokumentet til opsigelse. Her er anført de oplysninger kommunen kræver oplyst ved opsigelse. Du finder dette på vores hjemmeside under opskrivning.
 • Hvis kontrakten misligholdes, så vil dette blive påtalt skriftligt. Efter skriftlig påtale kan pladsen opsiges uden yderligere varsel og opsigelsesfristen samt betalingen skal opretholdes i opsigelsesperioden. Forældre skal i det tilfælde, at der er modtaget en skriftlig advarsel og dette ikke efterleves selv finde pasning til barnet i opsigelsesperioden, hvis der efter skriftlig opsigelse opstår flere misligholdelser af den underskrevne kontrakt. Overholdes kontrakten efter påtale, så passes barnet i opsigelsesperioden. Dette afsnit giver børnepasseren mulighed for, at udføre sit arbejde under rimelige psykiske arbejdsforhold, som ikke udsætter børnepasseren for psykisk vold eller mobning, samt psykisk vold. Desuden gør det, at børnepasseren kan udføre sit arbejde under de forhold, som er aftalt i denne Pasningsaftale.

Prisen for pasning:

 • Takst er tilskud fra kommunen samt aktuelle forældrebetaling registreret det pågældende år. Takst år 2019 er i Frederikssund kommune månedligt anslået til ­­­­­9.156 kr. for forældre bosiddende i Frederikssund kommune. De 3.450 kr. heraf er forældrebetaling og de 5.706 kr. er kommunens tilskud. Tilskud varierer fra kommune til kommune.
 • Der betales 12 mdr. om året i denne private pasningsordning. Ferier, ferie-fridage og sygdom trækkes ikke fra.

Takstændring:

 • At prisen i pasningsordningen reguleres årligt fra den 1. januar, samtidig med reguleringen i de kommunale institutioner. Ændringer meddeles straks forældrene. I nogle tilfælde ændrer kommunen tilskud i løbet af året – sker dette, så får forældrene hurtigst muligt besked om disse ændringer, samt besked om ny takst.
 • At vi som forældre er indforståede med, at der skal betales for pladsen som forudbetaling hver måned og 12 måneder om året. Forældrene alene er ansvarlige for at betaling falder til tiden.
 • At den til enhver tid gældende takst for denne private pasningsordning betales senest den 1. hverdag i måneden. Er der ikke betalt den 2. hverdag i måneden, så kan barnet ikke møde i den private pasningsordning. Barnet kan møde igen, når restancen er betalt. Gebyr på 100 kr. pålægges ved fremsendelse af rykker efter den 1. hvor betalingen skulle være forfalden. Yderligere betingelser fremgår af rykkerskrivelse.
 • Betalingen skal falde senest den 1. uanset om dette er en weekend eller en hverdag. Sæt betalingen til den sidste hverdag i måneden før, så er du altid på den sikre side.
 • At betaling skal ske på reg _____ konto nummer: ______ .

Prisen dækker:

 • At betalingen dækker pasning 48 timer og 45 minutters ugentlig åbningstid.
 • At børnepasseren har 6 ugers ferie og 6 feriefridage.

 

Barns sygdom:

 • At det opskrevne barn ikke kan passes i den private pasningsordning, når det er sygt. Ringes barnet syg, så skal forældrene sørge for at det afhentes hurtigst muligt. Hurtigst muligt er den tid det tager for nærmeste forældre at komme til den private pasningsordning. Definition af sygdom fås hos din børnepasser. Børnepasserens vurdering og vejledning vedr. barnets sygdom og symptomer skal respekteres til enhver tid. Se desuden vejledning på hjemmesiden under sygdom. Bemærk at definition af sygdom og vejledning kan ændres på hjemmesiden, og at der ikke skal tegnes ny Pasningsaftale eller tillæg ved ændringer.

Særlige tilfælde, hvor barnet ikke modtages i pasningsordningen:

 • Vi modtager ikke børn med midlertidig eller permanent funktionsnedsættelse, som kræver særlig pasning og opmærksomhed.
 • Vi modtager ikke et barn, som skal smertedækkes med panodil eller anden daglig medicin, for at fungere i dagplejen.
 • Vi modtager ikke børn, som kræver særlig pleje og pga dette ikke kan begå sig psykisk eller fysisk i dagplejen, som det plejer at kunne.
 • Udvikler et barn psykisk eller fysisk permanent handicap eller har permanent brug for særlig støtte eller pleje, så har barnet ret til optagelse i et dagtilbud. I dagtilbud kan barnet få den hjælp der er brug for, så barnet kan fungere i hverdagen. Opsigelsesregler er gældende.
 • Vurdering i den private pasningsordning skal altid følges og respekteres vedr. dette afsnit.

Ulykkesforsikring:

 • Forældre til barnet skal tegne ulykkesforsikring på det angivne barn. Kopi af forsikringspapirerne skal medbringes senest den første dag barnet møder alene i denne private pasningsordning.
 • Vær opmærksom på, at forældre skal tegne en udvidet ulykkesforsikring, hvis man som forældre skal have dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Dette kan være belejligt, hvis barnet bliver indlagt, langstidssygemeldt eller på anden måde kræver pleje hjemme eller på hospitalet mere end 12 dage og ikke kan passes i denne private pasningsordning.

Ved børnepasserens fravær:

 • De selvstændige børnepassere Nikita og Helle, som passer børn i denne private børnepasningsordning dækker så vidt det er muligt hinanden ved fravær. Kan vi ikke dække hinanden, så har forældrene selv det fulde ansvar, til at sørge for pasning af barnet.
 • Der tilbydes vikar, hvis vi kan skaffe vikar ved sygdom eller fravær, som ikke er ferie eller ferie-fridage.
 • De private børnepassere i denne private pasningsordning har ikke pligt til at tilbyde vikar ved fravær af nogen art. Kan der ikke skaffes vikar, så har forældrene selv ansvaret for at skaffe alternativ pasning. Der ydes ikke kompensation til forældrene ved lukkedage af nogen art.

Ferie:

 • At denne private pasningsordning har ferielukket 6 uger om året. Ferieåret beregnes fra den 1. maj til den 1. maj året efter. Ferieperioden er angivet på hjemmesiden under åbningstid. Vi melder ferieåret ud i september - oktober hvert år. Besked gives via nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig på forsiden af hjemmesiden. Vi ser gerne at begge forældre tilmelder sig nyhedsbrevet.

   

Feriefridage:

 • Den private børnepasser har ret til 6 dages feriefridage årligt, da denne person arbejder 48 timer og 45 minutter ugentligt. Feriefridage meddeles så vidt muligt med mindst 1 måneds varsel. I særlige tilfælde vil fristen dog være kortere. Feriefridage følger kalenderåret. Feriefridage afholdes så vidt muligt. Dage kan ikke overføres fra år til år. Hvilke dage der er anvendt kan se på hjemmesiden under åbningstid og ferie.

Børnepasserens sygdom:

Den private børnepasser har ret til op til 5 ugers sammenhængende sygedage om året, uden at tilskud frafalder. Øvrige sygedage medfører heller ikke kompensation.

Betaling for overtid:

 • Hvis barnet forsøges afleveret før åbningstiden eller ikke er afhentet inden denne private pasningsordning lukker, så er prisen 200 kr. pr. påbegyndt time. Regning fremsendes månedligt ved udgangen af hver måned med påtegning af dato.
 • Der gives ikke varsel på afhentningsdagen, for at undgå at situationen skal give anledning til konflikt. Overtid indberettes til SKAT.
 • Børn og forældre må ikke befinde sig på den private pasningsordnings grund før og efter lukketid med mindre de specifikt er inviteret af Helle eller Nikita.

Åbningstid og afhentning:

 • At kan forælderen ikke overholde åbningstiden, så gives hurtigst muligt besked ved telefonopkald til dit barns børnepasser.
 • Denne private pasningsordning har fast åbningstid fra kl. 6.30 – 16.15 mandag til fredag.
 • At barnet først kan afleveres når denne private pasningsordning åbner, og at barnet skal være afhentet og befinde sig uden for den private pasningsordnings grund, når denne er lukket.

Husregler: 

 • Forældre kontakter Helle eller Nikita inden man går ind for at tage et sovende barn.
 • Forældre sikrer sig at Helle, Nikita og børnene ikke er i huset, inden man går videre om i haven.
 • Barnet skal afleveres senest kl. 8.30 med mindre andet er specifikt aftalt. En aftale indgås mundtligt eller ved en bekræftet sms. Man kan altså ikke blot meddele en senere mødetid. Benyttes fx ved særlige behov, som lægebesøg, tandlægetid eller andet vigtigt. Det er vigtigt, at overholde mødetiden, da vi efter kl. 8.30 går i gang med aktiviteter sammen med børnene, samt tager på ture.
 • Møder man efter kl. 8.30 uden aftale, og børnepasseren ikke er i hjemmet, så kan aflevering ske andet sted. Hvor børnepasseren er kan altid ses på kalenderen på hoveddøren.
 • Man går kun med ind ved aflevering om morgenen, hvis børnene spiser morgenmad. Her går man stille og roligt ind, sætter sit barn ved bordet, siger farvel og går igen. Der spises morgenmad indtil kl. 8.00, hvor der tages af bordet. Skal ens barn spise med, så er man her senest kl. 7.45.
 • Ved afhentning må forældre og familie gerne gå med ind og hente, barnet kan stille og roligt give slip på sin leg, men husk dette er ikke en legestue og det virker forstyrrende på børnegruppen at blive hængende. Spiser dit barn, så sæt dig gerne ned og slap af indtil dit barn har spist færdigt.
 • Barnet har to skuffer og knager til tøj. Husk det er dit job som forældre, at sørge for der er skiftetøj i skufferne, samt at holde orden. Fjern unødvendige ting fra barnets plads og skuffer. Tøm skufferne og knagerne ved ferie afholdelse.
 • Fortæl hvornår dit barn tidligst møder om morgenen, så vi er parate til at tage imod det. Fortæl også cirka hvornår du forventer afhentning.
 • Lær dit barn selvstændighed ved at lade det gå ind og ud af huset ligeså snart det kan. Giv tid til at barnet kan hjælpe med at tage sit tøj på og af.
 • Hold altid en god tone også selvom du har travlt. Er du sent på den, så bed pænt om hjælp.
 • Børn må under ingen omstændigheder åbne vores hoveddør, terassedør eller havelåge selv. Stop dit barn, hvis det forsøger dette og overtag opgaven. Dit barn kan og skal ikke håndtere hvornår det er ok at gøre dette på dagen.
 • Vi fejerer højtider her i pasningsordningen, som udgangspunkt fejrer vi de højtider som børnene fejrer hjemme, så godt vi kan.
 • Vi fejrer fødselsdage hjemme hos barnet eller i pasningsordningen formiddag eller eftermiddag efter ønske. Vi bager boller og barnet tager evt. noget med hjemmefra. Barnet får en gave af os og vi opfordrer til at man tager en lille gave eller tegning med til andre fødselsdagsbørn.
 • Forældrecafe holdes cirka 1 gang månedligt. I kan se hvornår på vores kalender.
 • Vi besvarer som udgangspunkt ikke opkald og smsér uden for åbningstiden. Er det meget presserende så opfordrer vi til at man ringer. Er praktiske beskedder nødvendige for dagen efter, så send dem inden kl. 20.00 dagen før.
 • Hvad der skal medbringes i dagplejen kan ses på hjemmesiden under praktisk.

At sove i den private pasningsordning:

 • Barnet kan ikke afhentes mellem 12.00 og 15.00 med mindre dette aftales inden barnets lur*
  * Dette kan kun ske i særlige tilfælde, som hvis barnet skal til et særligt arrangement eller tandlæge/lægebesøg. Man sørger her for at være stille både, når man kommer og når huset forlades sammen med sit barn.
 • Tiden fra kl. 12.00 – 15.00 er børnenes og børnepassernes hviletid. Hvis det skønnes at der af hensyntagen til de andre børn ikke kan afhentes, så skal dette respekteres. Her er plads til at børnene kan vågne stille og roligt, få en ny ble på og hygge sammen med børnepasserne de andre børn efterhånden som de vågner.
 • At sovetiderne i denne private pasningsordning indrettes efter barnets behov og ikke forældrenes eller børnepasserens (undtagelse ved ture ud af huset, hvor barnets sovetid evt. skubbes).
 • Fungerer barnets søvn ikke, så hjælper børnepasseren gerne med gode råd. Dette er ikke nogen garanti for, at vi kan afhjælpe jer.
 • Børnene sover når de har behov for dette og vækkes ikke fra deres lur. Ønsker du ikke at dit barn skal sove for længe, så er du velkommen til at vække det her efter kl. 15.00.
 • Børn som har behov for at sove tvinges ikke til at være vågne efter forældrenes ønske uanset grund. Ønsker man ikke, at ens barn skal sove i pasningsordningen, så er man velkommen til at hente barnet inden kl. 12.00.
 • Børn som ikke har behov for at sove tvinges aldrig til at sove.

Sikring af barnets omsorg og trivsel:

 • Modtager forældrene vejledning omkring barnets omsorg og trivsel, så skal disse råd tages til efterretning. Vi vejleder på opfordring, men også uopfordret, når det er i barnets interesse.
 • Tøj som barnet skal bruge, er det forældrenes ansvar at medbringe. Vejledning på hjemmesiden med liste over tøj samt udstyr følges til enhver tid.
 • Fodtøj efter årstiden og i passende størrelse skal medbringes. Fodtøjet må ikke være for småt eller stort, og skal være i en kvalitet der støtter føddernes udvikling til sunde børnefødder. Skønnes det at fodtøj ikke passer på barnets fod eller til årstiden, så skal nyt medbringes når barnet møder i igen. Fodtøj skal være nemt at tage af og på for den børnepasser, som skal passe dit barn.
 • Hygiejnemæssige råd skal følges. Barnet skal være rent og velsoigneret hjemmefra.
 • Tøj må ikke være til fare for barnets sikkerhed. Er tøjet farligt for barnet, så skal råd vedr. dette følges. Tørklæder, halstørklæder og huer med lange bindebånd må ikke anvendes.
 • Rød hale skal behandles både hjemme og i den private pasningsordning. Har barnet ved fremmøde så rød hale, at det ikke kan begå sig og trives, så sendes barnet hjem. Rød hale skal altid meddeles ved fremmøde, så der kan tages hensyn til barnet.
 • Barnets hale skal vaskes grundigt efter afføring både hjemme og i denne private pasningsordning.
 • Har barnet i en periode brug for ekstra omsorg pga. Ydre omstændigheder, så meddel dette til barnets børnepasser.
 • Omsorgsvigtes et barn, så har børnepasseren skærpet underretningspligt til kommunen.

Erstatningsansvar: 

 • Vi er som forældre indforståede med, at jeg/vi selv er erstatningspligtige for barnets tøj og ting.
 • Der skal ved opstart være tegnet ulykkesforsikring på barnet af forældrene.
 • Ødelagte, glemte eller bortkomne ting erstattes ikke af børnepassere eller vikarer i den private pasningsordning.
 • Jeg/vi er indforståede med, at børnepasseren og dennes vikarer, må køre med mit barn i børnetransport godkendt ladcykel med godkendt sele og cykelhjelm. Dette sker på forældrenes ansvar.

Persondata lovgivning:

Børnepasseren og dennes vikarer modtager relevante helbredsoplysninger om barnet, samt kontakt information på barnets forældre og cpr. numre på forældre og børn i den private pasningsordning.

Den person som skal passe dit barn i anførte private pasningsordning har ved kommunens godkendelse skrevet under på, at alle oplysninger om dit barn skal behandles fortroligt, samt at personlige oplysninger om barnets forhold i hjemmet ikke må deles med udeforstående.

Den nye persondata lovgivning beskriver hvordan alle personlige oplysninger skal opbevares sikkert, samt at alle der opgiver deres oplysninger skal underrettes, og tage stilling til, hvordan de opbevares og behandles.

Alle henvendelser til kommunen foregår som følger:

For at beskytte dine persondata bedst muligt kontakter vi i denne private pasningsordning fremover  kommune enten via Digital Post på borger.dk, ringer, sender et brev eller afleverer posten personligt  i borgercenteret. Mange kommuner benytter borger.dk til pasningsaftale/kontrakter, opskrivning, kvitteringer med mere for at højne sikkerheden. Hør din kommune hvilken henvendelsesform de benytter.

Du giver hermed give din tilladelse til; at denne private pasningsordning må opbevare dine oplysninger på sin telefon og computer, hvis disse er beskyttede med adgangskode og ikke benyttes af udeforstående som fx familie. Desuden opbevares kopier af eventuelle papirudgaver af Pasningsaftale/Kontrakter, ansøgning, venteliste opskrivning, lønsedler og andet relevant peronligt papirarbejde utilgængeligt for udeforstående. Alle oplysninger om barnet opbevares 5 år af hensyn til SKAT.

Ønskes billeder slettet ved barnets ophør eller hvis den private børnepasningsordning ophører med at passe anførte barn, så skal dette aktivt meddeles den private pasningsordning på mail. Børnepasseren, som  skal passe dit barn skriver her under på, at dette er forstået og efterleves. Forældrene skriver under på her, at dette er forstået og godkendes. Forældrene kan til enhver tid oplyse, at de ønsker billeder af eget barn slettet/sløret.

Billeder: Børnepasseren og vikaren må tager billeder af barnet og dele i overensstemmelse med den aftale der er i denne aftale. Vikaren skal dog straks slette billederne på egen telefon efter deling. Billeder af barnet må opbevares på de medier der er givet tilladelse til. 

Forældrene kan oplyse kontakt på sekundære personer i forbindelse med barnets ophold. Ved oplysning om andre sekundære personers personlige kontakt, så skal den private pasningsordning modtage en skriftlig erklæring fra disse personer, som beskriver hvordan der må opbevares kontakt oplysninger og hvor længe. Denne erklæring skal underskrives af den person der afgiver sine personlige data. Bed om erklæring hos denne private pasningsordning, som sekundær kontaktperson skal udfylde selv. En sekundær kontakt er fx ven/veninde eller et familiemedlem, som kan kontaktes ved sygdom eller nødstilfælde.

Har man særlige udfordringer vedr. personoplysninger, som man gerne vil drøfte, så skal man henvende sig til den børnepasser man er indskrevet hos.

OBS: Følgende afsnit er lovpligtige. Kommunernes standardkontrakter kan kun undlades, hvis følgende medtages i denne kontrakt.

Forældrene er indforstået med:

 • At tilskuddet er givet til pasning af de i kontrakten navngivne børn. Pladsanvisningen kan reducere forholdsmæssigt i tilskuddets størrelse, hvis der er andre opgaver i aftalen end børnepasning.
 • At denne kontrakt kun er gyldig, hvis børnepasseren har en gældende godkendelse til at drive privat pasningsordning, som kan fremvises til enhver tid.

Den person som driver den private pasningsordning er indforstået og gjort bekendt med:

 • At lønnen er skattepligtig og bliver indberettet til SKAT af børnepasseren.
 • At børnepasseren, har ansvaret for børnene i den tid, de passes. Børnene må ikke forlades, heller ikke for en kortere periode.
 • At børnene må overlades til andre med forældrenes accept.
 • At der er tavshedspligt over for udenforstående  sociale forhold omkring børnene og forældre, som personen der passer dit barn får kendskab til via sit arbejde. Tavshedspligten ophører ved fratræden.
 • Forældre eller tilsynsførende kontaktes hvis børnepasseren bliver opmærksom på særlige forhold, der har betydning for barnets sundhed og udvikling.
 • At denne private pasningsordnings børnepassere; Nikita og Helle hver især er godkendt til at måtte passe op til 5 i børn i alderen 24 uger til 3 år. Den private pasningsordning er godkendt til at kunne rumme 9 børn i alt.

Begge parter er indforstået med:

 • At børnepasseren skal tale og forstå dansk samt have opholds- og arbejdstilladelse. (Hvis personen kommer fra et andet land uden for EU).

 

Særlige forhold:

Hvis der sker ændringer i pasningsaftalen omkring løn, arbejdstid, opgaver eller opsigelsesvarsel skal dette meddeles og godkendes skriftligt af Pladsanvisningen. Hvis ændringerne berører tilskuddets størrelse, vil forældrene modtage en regulering fra Pladsanvisningen.

Underskrift på tro og love:

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, og er indforstået med at kommunen indhenter oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, herunder straffeattest og børneattest, der er nødvendige for behandling af ansøgningen.

Underskrivende forældre skal være myndig og have forældremyndighed over barnet.

Underrettede vedr. kontrakten:

Kopi af denne aftale sendes til Frederikssund kommune, forældrene, SKAT og den børnepasser, som passer barnet og er anført i denne Pasningsaftale. Fortrolige oplysninger sendes på sikker mail til kommunen eller afleveres personligt. Forældrene får udleveret en fysisk kopi.

Erklæring:

Godkendelse fra kommunens side, af børnepasseren, samt godkendelse af den private pasningsordning er fremvist inden der skrives under her.

 

Helles Økologiske Private Pasningsordning

Pasningsaftale forældre og børnepasser

Selvstændig børnepasser: Navn, adresse og telefonnummer

Ja, jeg giver tilladelse til ovenstående
Nej, jeg giver ikke tilladelse til ovenstående
ja, jeg giver tilladelse til dette
Nej, jeg giver ikke tilladelse til dette
Ja, jeg giver tilladelse til dette
Nej, jeg giver ikke tilladelse til dette
Ja
Nej